Eslövs kommun rymmer de flesta typer av biotoper förutom hav och kust. Jag presenterar några av de intressantare fågellokalerna för att göra det lättare för dig att hitta rätt i markerna.

Sjöholmen
Sjöholmen är beläget vid V Ringsjöns västra strand. Från bron över Rönne å får man en bra utsikt över sjön. Gå gärna en tur runt stugbyn och ängsmarkerna ! Sjöholmen är en säker lokal för havsörn under vinter och vår. Kom ihåg att fågeltornet står på mark som tillhör Höörs kommun.

Skarhult
Skarhults slott är omgivet av blandskog som hyser arter som t.ex järnsparv, större hackspett och bergfink(övervintrande). Öster om området finns en upplagspalts för sockerbetor där det brukar finnas plats att parkera. Våtmarken är anlagd och är ej utsatt på på äldre kartor.
I området har arter som pilgrimsfalk, havsörn, duvhök och vit stork setts. Våtmarken är tillhåll för bl.a skärfläcka och svartsnäppa(på sträck). Pga av avståndet till våtmarken krävs en tubkikare med minst 20 x förstoring.

Vombsjön
Båtplatsen norr om Kävlingeåns utlopp är idealisk för att få en överblick över Vombsjön. Fälten längs Kävlingeån översilas under vårarna och är då tillhåll för änder och gäss. Kungsfiskare kan ofta ses från bron. Tänk på att hagen söder om åutloppet tillhör Eslövs kommun.

Gårdstånga
Kyrkan och kyrkogården som ligger strax öster om samhället erbjuder en idealisk utsiktspunkt över de betade ängarna söder om Kävlingeån. Sommartid finns här Enkelbeckasin, rödbena och gulärla. Skridskodammen väster om samhället är värd ett besök. Bristen på höjder i närheten av dammen gör att vegetationen skymmer sikten om man inte går mycket nära vattnet och därmed riskerar att skrämma iväg häckande fåglar.

Örtofta
Samhället är uppbyggt runt sockerbruket som har anlagt ett antal dammar för rening av vatten. Dammarna närmast sockerbruket är omgärdade av höga stängsel. Vallen öster om brukets infart för lastbilar erbjuder en vy över vattenytan bakom stängslet. Bråån är uppdämd prcis väster om Örtofta slott och bildar där en damm i anslutning till slottsparken,

Eslövs reningsverksdammar
Denna lokal ligger strax väster om vägen mellan Eslöv och Ellinge. Följ staketet längs reningsverkets östra sida och vada över bäcken. Vid denna lokal kan både brun kärrhök och gråhakedopping ses. Isen går upp tidigt på dammarna på våren vilket gör att koncentrationen av rastande änder är hög.

Ulf Tegnander