SiX 2019

Six, Drag o Rock'n'roll...

Foto: Christer Henriksson

Vanskötsel av kommunala gräsmarker!
Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2019-06-15 20:13

Finns det någon därute som intresserad av annat än X? Läs, begrunda och agera!...

"Angående skötsel av gräsytor i Simrishamns kommun:

 Parkförvaltningen har under några dagar kring den 12 juni, mitt i tillväxt- och förökningstid (!) och utan egentlig anledning, genomfört en omfattande och onödigt brutal slaghackning på gräsmarker som utpekats som framtida ängsmark! Som allvarlig kritik kan följande anföras: 

  • Simrishamns kommun har via oberoende konsulter upprättat skötselplaner för ett antal tätortsnära naturområden, med syftet att vårda och utveckla naturvärden och biologisk mångfald, samt att förbättra tillgänglighet och attraktion. Skötselplanen för Åbackarna i Simrishamn har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden och legat till grund för ett LONA-projekt med statligt bidrag. Projektet har bland annat omfattat åtgärder för att gynna en befintlig hasselmuspopulation. Ingrepp i miljöer som kan ha betydelse för artens överlevnad får inte ske utan föregående samråd och tillstånd från Länsstyrelsen, alternativt att kommunekologen bedömer att ingreppet inte kommer att påverka arten negativt. Detta har uppenbarligen inte skett, vilket rimligtvis är att betrakta som likgiltighet.

  • Gräsytor som enligt plan ska skötas som ängsmark, kan med fördel lämnas oklippta, om naturvårdsanpassad skötsel för tillfället är omöjligt. Detta gäller framför allt torrängshabitat, som i stor utsträckning ingår i de markytor som avses i det här sammanhanget. Sämsta möjliga alternativ är slaghackning, som i praktiken leder till monokultur och utarmning av flora och fauna. Parkförvaltningen bör rimligtvis kunna redovisa en mycket konkret och seriös anledning till att man, under en synnerligen olämplig årstid, genomför en tvivelaktig åtgärd, istället för att avvakta en ekologiskt hållbar lösning.

  • Har det överhuvudtaget gjorts några försök att hitta egna småskaliga metoder att sköta gräsytor som ängsmark? Det finns enligt Länsstyrelsens förvaltare ett antal inte särskilt dyra redskap som kan duga i sammanhanget.

  • De ytor som avses, är tätortsnära markområden (i förhållande till Simrishamn ) som omfattas av ”Skötselplan för Åbackarna”, ”Område med höga naturvärden” (Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun och gällande Översiktsplan), område med rödlistade och fridlysta arter (hasselmus!) och/eller område med Strandskyddsbestämmelser. Någon form av samråd, internt eller externt borde rimligtvis ha skett!

  • Slaghackningen har utförts på ett onödigt vidlyftigt och brutalt sätt, vilket framgår av de bilder som Parkförvaltningen tagit del av.

  • För att göra skadan mindre kan de grönmassor som lämnats kvar samlas ihop och tas bort!

  • Sammanfattningsvis har Parkförvaltningen agerat på ett sätt som orsakat betydande skador på naturmiljön, något som enligt befintliga och antagna planer ska undvikas. Dessutom missgynnas LONA-projektet ”Naturvårds- och friluftslivsbefrämjande åtgärder i Åbackarna”, vilket kommer att att leda till kritik och indragna statliga bidrag.

  • Det stora och mycket allvarliga problemet när det gäller hänsyn till natur och biologisk mångfald, är den utbredda okunskapen och det dominerande ointresset hos ansvarig personal. Om en liten kommun som Simrishamn, med stora och känsliga naturvärden, inte kan sköta sina egna naturområden på ett hållbart sätt, hur ska man då kunna hoppas att andra aktörer tar sitt ansvar?

  • Vilken delegationsordning gäller och vilka rutiner har följts?

john kvarnbäck, Gyllebo - 2019-07-05 22:56

Bra rutet Bengt ! Viktigt att man visar att alla inte är likgiltiga inför dylika överträdelser.

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2019-07-10 19:40

Det vore ju väldigt bra (och minst sagt rimligt!) om någon annan kunde lyfta blicken från artlistorna och framföra synpunkter på kommunens naturvårds- och vattenvårdsarbete! Till exempel förslag på restaurering av våtmarker (vilket jag muntligen framfört till några av er...). Medborgarförslag!!! Jag har gjort mitt, tycker jag och är väl dessutom mer eller mindre uträknad...